LATEST MATCH Mazal Tov to Hanna Garber (Riverdale, New York) & Yossi Davidov (Flushing, New York)