LATEST MATCH Mazal Tov to Elana Dure (Woodmere, New York) & Ely Mendelev (New York, New York)