Bassy Schwartz (Lawrence, New York)
& Sammy Schwartz (New York, New York)