Elisheva Ricklis (Elizabeth, New Jersey)
& Eli Cohen (New York, New York)