Sofia Gordon (New York, New York)
& Barukh Kerzhner (Atlanta /GA, Jerusalem)