Katie Fishbein (Philadelphia, Pennsylvania)
& Amit Goldstein (Houston, Texas)