Rayna Korolnek (Thornhill, Ontario)
& Elliott Goltsman (Phoenix, Arizona)