Clarice Shkedy (New York, New York)
& Daniel Itshakov (North Woodmere, NY)