Samantha Sara Yekutiel (New York, New York)
& Yakov Gindi (Brooklyn, New York)