Simcha Profile


Sofia Gordon (New York, New York) &
Barukh Kerzhner (Atlanta /GA, Jerusalem)