Simcha Profile


Kayla Dukesz (New York, New York) &
Ron Yosipovich (Thornhill, Ontario)